Бьянка - Пошли вы в жопу!

Konstantin Ostrovsky Elementary level Lyrics
13

Источник http://muzoton.ru/4825-byanka-poshli-vy-v-zhopu.html