Moya liliputochka

Konstantin Ostrovsky Advanced Baby songs
38

Источник https://lyricstranslate.com