Moya liliputochka

Konstantin Ostrovsky Advanced Baby songs
43

Источник https://lyricstranslate.com