Moya liliputochka

Konstantin Ostrovsky Advanced Baby songs
39

Источник https://lyricstranslate.com