Zhalkim kotam (Жалким котам)

Konstantin Ostrovsky No knowledge Baby songs
5

Источник https://lyricstranslate.com